Dobrovoljna garancija proizvođača

Pet godina garancije kao komponenta filozofije preduzeća

Petogodišnja garancija proizvođača
Težnja da svojim klijentima uvek nudimo najviši kvalitet je osnovna komponenta filozofije preduzeća hansgrohe. Zato svojim potrošačima nudimo mogućnost dobrovoljne petogodišnje garancije na naše proizvode. Preduslove i detalje pronaći ćete u uslovima garancije u nastavku.

Uopšteno 

Osim zakonske garancije na koje potrošač ima pravo od strane trgovca od kog je kupio proizvod, preduzeće hansgrohe potrošačima proizvoda hansgrohe daje i ovu garanciju proizvođača. Ona važi bez obzira na obavezne zakonske propise o odgovornosti koji su recimo propisani Zakonom o odgovornosti za proizvod za slučajeve ako preduzeće hansgrohe ili osobe koje mu pomažu pri izvršenju obaveza pokažu nameru ili grubu nepažnju koja rezultira ugrožavanjem života, tela ili zdravlja.

 U ovoj garanciji proizvođača „potrošačem” se smatra svaka fizička osoba koja je vlasnik proizvoda i koja taj proizvod nije kupila za dalju prodaju ili instalaciju kod trećih osoba u okviru svoje komercijalne ili samostalne poslovne delatnosti. „Prvi korisnik” je potrošač koji je prvi kupio proizvod od preduzeća hansgrohe, nekog trgovca ili druge fizičke ili pravne osobe koja preprodaje ili instalira taj proizvod u okviru svoje komercijalne ili samostalne poslovne delatnosti.

Zaštita koju pruža garancija

Za proizvode hansgrohe koje su prvi korisnici kupili nakon 1. januara 2010. godine (dokaz o kupovini) važi: hansgrohe garantuje potrošačima da njegovi proizvodi ne sadrže greške u materijalu, proizvodnji i konstrukciji. To se određuje na osnovu naučnih i tehničkih saznanja aktuelnih u trenutku proizvodnje. To znači da je greška koja je prouzrokovala štetu morala biti prisutna na proizvodu već u tom trenutku. Prava na naknadu posledičnih šteta ili prava koja proizlaze iz garancije na proizvod postoje samo u skladu sa odredbama obaveznih zakonskih propisa. 

Ova garancija važi pet godina od datuma kada je proizvod kupio prvi korisnik, a najviše šest godina od njegove proizvodnje. Period važenja garancije ne može da se produži na osnovu odobrenja usluga obuhvaćenih ovom garancijom, a naročito ne nakon servisiranja ili zamene proizvoda. Period važenja garancije u tim slučajevima ne počinje ispočetka.

Pismeno obaveštenje o grešci 

Prava koja proizlaze iz ove garancije potrošač može da iskoristi tako što će preduzeću hansgrohe ili trgovcu od kog je prvi korisnik kupio proizvod da uputi pismeno obaveštenje o grešci unutar perioda važenja garancije. Međutim, potrošač mora da pošalje obaveštenje o grešci u roku od dva meseca nakon što je uoči odnosno nakon što je morao da uoči tu grešku. Potrošač ima obavezu da dokaže da garancija nije istekla (recimo prilažući račun za kupovinu od strane prvog korisnika). 

Preduzeće hansgrohe takođe ima pravo da definiše početak važenja garancije prema datumu proizvodnje proizvoda.

Usluge u slučaju zahteva na osnovu garancije 

Preduzeće hansgrohe ima pravo proizvoljno da odredi hoće li proizvod da servisira, da ga zameni ili će potrošaču da vrati novčani iznos u visini prodajne cene. 

Po pravilu potrošač treba neispravni proizvod da preda na servis specijalizovanoj trgovini na licu mesta uz prethodno odobrenje preduzeća hansgrohe. U tom slučaju garancija obuhvata besplatnu isporuku potrebnih rezervnih delova. Ako se iz preduzeća hansgrohe dobije pismeno obaveštenje o samostalnom servisiranju proizvoda, preduzeće snosi time nastale troškove rezervnih delova i instalacije, troškove sopstvenog rada kao sve izdatke za transport ili slanje proizvoda. Potrošač mora da omogući pristup proizvodu. 

Prilikom zamene se stari proizvod besplatno zamenjuje novim iste vrste, kvaliteta i tipa. Ako se taj proizvod u trenutku javljanja greške više ne proizvodi, hansgrohe ima pravo da isporuči sličan proizvod. Transport ili slanje proizvoda preduzeću hansgrohe ili trgovcu odnosno od njih, sve demontaže i ponovne instalacije proizvoda kao i sve druge posebne mere smeju da se preduzimaju samo uz prethodni pristanak preduzeća hansgrohe. Ako hansgrohe pristane na planirane mere, snosi troškove koji nastanu prilikom njihovog sprovođenja. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, potrošač je dužan samostalno da preuzme novi proizvod kod najbližeg trgovca koji prodaje proizvode robne marke hansgrohe. 

Ako se hansgrohe odluči za povrat novca u iznosu kupovne cene proizvoda i to pismeno potvrdi, potrošač će vratiti proizvod, a hansgrohe će mu vratiti plaćeni iznos.

Preduslovi i isključenja

Preduslov za važenje garancije jesu pravilna instalacija i održavanje u skladu sa uputstvima i opštepriznatom tehničkom regulativom (npr. u specijalizovanoj radionici ili ovlašćenoj stručnoj radionici) kao i poštovanje uputstava za rukovanje i korišćenje proizvoda hansgrohe u skladu sa tehničkim uputstvima i instrukcijama za negu koje navodi preduzeće hansgrohe. 

To između ostalog, ali bez ograničenja, obuhvata stručno ispiranje dovodnih cevi za vodu u skladu sa važećim normama, naročito pre instalacije proizvoda ili nakon građevinskih zahvata, potom usklađenost instalacija sa priloženim šemama i proveru toga da li radni pritisak u vodovodnoj mreži odgovara tehničkim odredbama. 

Uz sve proizvode su priložena uputstva za montažu i instrukcije za upotrebu i održavanje koji su osim toga dostupni i na stranici www.hansgrohe.de.

Garancijom nije obuhvaćeno sledeće:

 • habanje potrošnih delova, kao što su zaptivke;
 • lomovi lomljivih delova, kao što su staklo ili sijalice;
 • trošenje potrošnih materijala, kao što su baterije, filteri ili aeratori;
 • neznatna odstupanja proizvoda hansgrohe od očekivane konstrukcije, koja nemaju nikakvog uticaja na upotrebnu vrednost proizvoda;
 • naslage prljavštine, hidraulički udari, naročito oni tople vode, nataloženi kamenac, greške u radu i rukovanju, oštećenja zbog agresivnih uslova u okruženju, hemikalija ili sredstava za čišćenje;
 • nedostaci na proizvodu prouzrokovani instalacijom, transportom i probnim radom kupljene stavke i
 • štete prouzrokovane neispravnim proizvodom hansgrohe
 • izložbeni proizvodi i slično.

 Garancija prestaje da važi u slučaju:

 • nepoštovanja predatih uputstava za montažu, negu i upotrebu, koje se takođe mogu naći na stranici www.hansgrohe.de;
 • ugradnje, održavanja, popravka ili nege koje izvode nestručne osobe;
 • oštećenja proizvoda koje prouzrokuje prodavac, instalater ili treća osoba;
 • šteta koje mogu biti prouzrokovane normalnim trošenjem ili namernim oštećenjem – ako je šteta prouzrokovana nemarom, krivica će se podeliti sporazumno;

 • nepravilne instalacije ili puštanja u rad;
 • neodgovarajućeg ili nedovoljnog održavanja;
 • proizvoda koji se nisu koristili ili se ne koriste u skladu sa predviđenom namenom;
 • šteta prouzrokovanih višom silom ili prirodnim katastrofama, naročito – ali bez ograničenja – u slučaju poplava, požara ili oštećenja usled mraza.

Nepostojanje prava na osnovu garancije 

Ako se ispostavi da greška proizvoda nije obuhvaćena ovom garancijom, troškove koji nastanu slanjem i transportom proizvoda snosi sam potrošač. Osim toga, potrošač snosi i troškove koji nastanu prilikom pregleda proizvoda kao i troškove demontaže i ponovne instalacije proizvoda, uključujući sve troškove rada. 

Ako potrošač i nakon što je upućen u nepostojanje prava na osnovu garancije i u procenu troškova koji nastaju prilikom popravki želi da se te popravke ipak obave, takođe će snositi troškove rada i rezervnih delova.

Ako nedostatak koji postoji na proizvodu nije bio vidljiv prilikom isporuke, hansgrohe će u pojedinačnim slučajevima odlučiti da li hoće da ukloni nedostatak u znak dobre volje. U takvom slučaju potrošač nema zakonsko pravo na otklanjanje nedostatka.

Zakonska prava 

Osim prava koje stiče garancijom, potrošač ima i određena zakonska prava. Ta zakonska prava, koja za potrošača u određenim okolnostima mogu da budu i povoljnija, nisu ograničena ovom garancijom. Garancija takođe ne utiče na prava koje prvi korisnik, a u nekim slučajevima i potrošač, imaju u odnosu na trgovca od kog su kupili proizvod.

Mesto izvršenja obaveza, sudska nadležnost i primenjivo pravo 

Ova garancija se primenjuje u skladu sa zakonima SR Nemačke uz isključenje Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe (CISG) od 11. aprila 1980. godine. Mesto izvršenja obaveza koje proizlaze iz ove garancije je mesto Schiltach u Nemačkoj. Za sve sporove je, koliko je to moguće, nadležan sud u nemačkom gradu Rottweilu.

Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
Nemačka


Reklamacije

U cilju unapređenja rada servisa i korisnika, svaka reklamacija mora biti prijavljena putem mejl adrese. Mejl adresa za reklamacije je: reklamacijeSEE@hansgrohe.hr

Sadržaj e-maila reklamacije mora sadržavati sledeće podatke:

 • • ime i prezime kupca
 • • adresa (ulica, grad, država)
 • • kontakt telefon
 • • e-mail adresa
 • • račun, kao dokaz da je proizvod u garantnom roku
 • • slika i opis problema.
Pretraživanje specijalizovanih trgovaca

Specijalizovani trgovci u blizini